FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Věda a výzkum > Projekty

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

PROJEKTY UKONČENÉ

Ing. Tomíček
(nositel)
2013-2013 FRVŠ 1487/B1 Inovace výuky číslicově řízených technologií obrábění a jejich programování.
Ing. Podaný
(odpovědný pracovník)
2012-2014 CZ.2.17/3.1.00/34107 Inovace bakalářského studijního programu Strojírenství
Ing. Beránek
(spolunositel)
2012-2014 TA02011031 Výzkum integrity povrchu pro zavedení nových progresivních technologií výroby na 4- a 5-ti osých obráběcích centrech
  Projekt je zaměřen na výzkum technologických podmínek obrábění na 4 a 5-ti osých frézovacích centrech, což umožní efektivní využití nového výrobního zařízení pro obrábění tvarových ploch z těžkoobrobitelných materiálů a superslitin. Osvojení této technologie umožní nahradit ve vybraných aplikacích používanou technologii broušení. Dojde tak k redistribuci teplotních polí mezi nástrojem a obrobkem, tedy v důsledku ke změně zbytkových napětí, která jsou v aplikacích pro letecký průmysl kritická.
Ing. Beránek
(spolunositel)
2012-2014 TA02011367 Výzkum zvyšování životnosti materiálů nástojů pro lisování žárovzdorných, vysoce abrazivních materiálů
  Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nového typu forem používaných ve výrobě žárovzdorných a vysoce abrazivních kamenů. Cílem je zvýšení abrazivní odolnosti forem vedoucí k až řádově vyšší životnosti díky využití nových konstrukčních řešení a moderních plazmově nanášených keramických povlaků. Na základě získaných poznatků bude vyroben a v reálné výrobě odzkoušen prototyp. Inovování procesu výroby novými formami povede k výraznému zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti výrobce.
Ing. Mikeš
(nositel)
2012-2012 FRVŠ 2624/B1 Modernizace výuky s využitím souřadnicové měřicí techniky
Ing. Beránek
(nositel)
2012-2012 FRVŠ 2753/B1 Inovace výuky předmětu Strojírenská metrologie
doc. Dvořák
(nositel)
2012-2012 FRVŠ 700/B1 Inovace laboratorní výuky metrologie a řízení jakosti
Ing. Novák
(odpovědný pracovník)
2011-2013 CZ.2.17./3.1.00/33296 Systém elektronické podpory studia (SEPS)
  Tento projekt řeší systematickou výuku konstrukčního inženýrství s podporou inovovaných www stránek ve stávajících akreditovaných studijních programech (bakalářském a magisterském) na Fakultě strojní (FS) ČVUT v Praze. Inovace výuky zajistí kvalitativní skok směrem ke zvýšení kvality a atraktivnosti studia konstruování strojů. Bude provedena syntéza kroků v oblasti nezbytné teorie, konstrukční aplikace, materiálové a technologické realizace.Jedním z hlavních cílů projektu je vytvoření elektronického systému podpory pomocí hypertextových odkazů na www stránkách FS. Tyto www stránky budou pro každý předmět vybaveny elektronickými zdroji ke studiu. Navíc budou obsahovat odkazy na související látku z dalších předmětů. Na tyto souvislosti bude odkazováno horizontálně, tj. v daném semestru i vertikálně, tj. mezi navazujícími a předchozími semestry. Nedílnou náplní projektu je inovace obsahu vybraných předmětů stávajícího akreditovaného studia (bakalářského i magisterského) zaměřená na vytvoření rozsáhlé elektronické podpory. Ta bude spočívat ve vytvoření elektronických studijních pomůcek jako například videa, návody ke cvičením, protokoly k laboratořím, prezentace studovaných problémů, SW pro výpočty, apod. Dále budou vytvořeny nové předměty v rámci existujícího oboru, které jsou aktuálně nezbytné pro výchovu fundovaných konstruktérů. Inovace a elektronická podpora se bude dotýkat 18 předmětů v bakalářském studiu a tří předmětů v navazujícím magisterském studiu z oboru konstruování, nauky o materiálu, strojírenské technologie, mechaniky a pružnosti a pevnosti, které jsou zajišťovány pěti ústavy FS ČVUT. Významným prvkem inovace bude skutečnost, že z vytvořených elektronických studijních podkladů si budou moci studenti podle svého rozhodnutí vytvářet soukromou elektronickou příručku pro řešení problematiky konstrukce strojů. Projekt počítá s tím, že rozsáhlou studijní inovací se budou zabývat mladí pedagogové, studenti doktorských studijních programů a vynikající studenti.
Ing. Beránek
(spolunositel)
2011-2013 FR-TI3/711 Výzkum a vývoj konstrukce a technologie výroby systému na čištění komunálních a průmyslových kalů na odstředivém principu
  Cílem projektu je vývoj nového typu dekantační odstředivky (zařízení sloužící k odvodňování kalů) ve spolupráci s dalším účastníkem, jejíž funkce je založena na protiproudém principu odvodňování, s využitím děrovaného vyhrnovacího šneku s kapacitou 5m3 kalu za hodinu. Výzkum bude zaměřen nejen do oblasti konstrukce dekantační odstředivky z hlediska její technologičnosti a použití vhodných materiálů, ale také do oblasti výzkumu technologických podmínek pro obrábění s ohledem na průběh zbytkových napětí v povrchových vrstvách po obrobení pro zvýšení životnosti při dynamickém namáhání. Výrobní proces nově navrženého výrobku bude posuzován také z hlediska výzkumu technicko-organizačních podmínek s ohledem na systém Lean production (Štíhlá výroba) pro minimalizaci ztrát ve výrobě s využitím nástrojů počítačové simulace výrobních procesů a systémů s cílem zajistit požadovanou kvalitu produktu i procesu.
prof. Zelenka
(nositel)
2011-2011 FRVŠ 3111/F1 Inovace předmětů „Projektování výrobních systémů“ a „Modelování výrobních procesů a systémů“
  Projekt je zaměřen na inovaci na sebe navazujících předmětů "Projektování výrobních systémů" (PVS) a "Modelování výrobních procesů a systémů" (MVPS). Hlavní změnou je systémový a komplexní přístup při projektování výrobních procesů a systémů nejen z hlediska zvyšování stupně integrace a možností kooperací, ale také s ohledem na optimální využití rozhodných vlastností výrobních systémů (zvyšování produktivity, kvality výroby, snižování materiálových a energetických náročností výroby). Navrhované řešení umožní nejen zvýšit úroveň výuky, ale také připravenost absolventů pro uplatnění v praxi, čímž reaguje na požadavky koncepce dlouhodobého rozvoje ČVUT v Praze a požadavky průmyslových podniků na vzdělání absolventů.
Ing. Volf
(nositel)
2010-2012 SGS10/260/OHK2/3T/12 ČVUT: Virtuální továrna
  Projekt je zaměřen na výzkum účelného propojení řady disciplín, který povede ke zkvalitnění řízení výrobního procesu od jeho přípravy výroby, přes výrobu samotnou až k expedici výrobků. Cílem je na základě digitálních modelů s využitím simulačních procesů identifikovat podmínky pro efektivní řízení virtuální továrny.
Ing. Beránek
(nositel)
2010-2010 FRVŠ 2048/F1 MŠMT: Inovace předmětu Průmyslová metrologie
Ing. Burešová
(nositel)
2010-2010 FRVŠ 2994/F1 MŠMT: Inovace předmětů Projektování výrobních procesů a Racionalizace výroby
doc. Vrabec
(nositel)
2010-2010 FRVŠ 875/F1 MŠMT: Modernizace předmětu základního studia Technologie 2
prof. Mádl
(spolunositel)
2009-2012 GA101/09/0504 GA ČR: Výzkum vlivu dokončovacích a progresivních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrukčních vrubů z hlediska možných katastrofických důsledků
  Projekt se zabývá zjištěním vlivu jednotlivých dokončovacích technologií obrábění a jejich pracovních podmínek včetně progresivních technologií - vysoké řezné rychlosti, nové materiály, obrábění bez kapaliny, na průběh únavy používaných konstrukčních vrubů. Důsledkem potom bude optimalizace vrubu pro dosažení maximální meze únavy z hlediska použité technologie při jeho vytvoření i dokončení plochy, jejíž je vrub součástí . Budou zjišťovány vlivy jednotlivých parametrů u různých dokončovacích metod obrábění na únavu vrubem opatřené součásti, změny integrity povrchu (charakteristik povrchové vrstvy) v průběhu únavové zkoušky, určeny prioritní vlastnosti predikující lom v místě vrubu, optimalizován proces obrábění ve vztahu ke konstrukčnímu vrubu jeho výrobě a dokončovací technologii povrchu. Při výzkumu budou sledovány změny v průběhu zatěžování, vznik trhliny a konečného lomu, výsledky budou analyzovány a vytvořena doporučení.
doc. Dvořák
(nositel)
2009-2009 FRVŠ 1766/F1 MŠMT: Inovace laboratorní výuky metrologie a řízení jakosti
  Projekt byl zaměřen na inovaci především laboratorní výuky povinných předmětů strojírenská metrologie a řízení jakosti. Byl zaměřen na modernizaci profilprojektoru Zeiss 320 pro měření ve dvou souřadnicích. Úprava spočívala v náhradě mechanického odměřování digitálními systémy s rozlišením 0,001 mm vč. upínacích přípravků, elektroniky pro indikaci a vyhodnocení, propojovací kabeláže, montáže a zaškolení. Všechny práce byly kvalitně provedeny specializovanou firmou DEOM.
prof. Mádl
(spolunositel)
2008-2010 FI-IM5/178 IMPULS: Ekologické obrobitelné mosazi se sníženým obsahem těžkých nízkotavitelných kovů
  Předkládaný návrh projektu má za cíl vyvinout a připravit podklady pro zavedení nových obrobitelných mosazí se sníženým obsahem těžkých nízkotavitelných kovů určené pro tváření průtlačným lisováním a kováním.
Ing. Volf
(nositel)
2008-2008 CTU 0802112 ČVUT: Analýza, modelování a simulace vlivů rozhodujících podmínek pro zakázkovou výrobu malých a středních strojírenských závodů
  Projekt je zaměřen na optimalizaci jednotlivých vlivů v procesu řízení zakázkové výroby u malých a středních průmyslových závodů. Základem je využití simulačních softwarů pro analýzu rozhodujících podmínek, které umožní optimalizovat složité procesy při řízení zakázkové výroby (s důrazem na minimalizaci všech druhů ztrát ve výrobě). V projektu bude rovněž využit princip vícekriteriálního hodnocení jednotlivých rozhodujících vlivů a podmínek (tj. možnost specifikovat "váhu" jednotlivých kriterií pro řešení dané úlohy). Cílem řešené problematiky je navrhnout a ověřit v praxi metodiku, která s využitím optimalizačních metod, umožní identifikovat rozhodující podmínky a jejich vliv pro efektivní řízení zakázkové výroby.
doc. Vrabec
(nositel)
2008-2008 FRVŠ 1216/A MŠMT: Modernizace a rozvoj CAD/CAM a simulačních učeben
  Cílem projektu je pořízení investic, které umožňují pokračovat a dále rozvíjet výuku s podporou moderních CAD CAM systémů na Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie. Posluchači budou mít možnost nejen vytvářet 3D modely strojírenských součástí či sestavy konstrukcí, ale i generovat NC programy pro CNC řízené obráběcí stroje.
doc. Dvořák
(nositel)
2006-2008 GA 101/06/0226 GA ČR: Úpravy povrchů uhlíkových kompozitů pro implantáty do lidského těla
  Mikrogeometrie povrchu a chemické složení umělých implantátů jsou rozhodující pro integraci s okolní tkání. Cílem tohoto projektu je propracovat nové typy povlaků a další úpravy povrchů kompozitních materiálů vyvinutých pro možné použití v tkáňovéchirurgii (např. uhlíkové kompozity vyztužené uhlíkovými vlákny, CFRC). U těchto povlaků, tvořených DLC (Diamond Like Carbon), nitridem uhlíku, nitridem křemíku, nitridy kovů (např. TiN), kovy (Ti) či i oxidy křemíku a kovů, a vyrobených chemickými afyzikálnímidepozičními metodami, se předpokládá jak zvýšení soudržnosti uhlíkové matrice, tak zlepšení adheze, růstu a diferenciace kostních buněk. Biokompatibilita materiálů by byla dále zvýšena úpravou povrchu laserovým svazkem, broušením a lapováním.Pro hodnoce ní mikrogeometrie povrchu bude použit dotykový profiloměr a mikroskopie AFM. Protože bude v navrženém projektu sledováno velké množství vstupních faktorů a tomu odpovídající množství zkoušek.
prof. Mádl
(spolunositel)
2006-2008 GA101/06/0508 GA ČR: Výzkum vlastností povrchu a povrchové vrstvy se zřetelem na možné katastrfické dopady na funkčnost strojních součástí
  Cílem projektu je výzkum vlivu průběhu procesu obrábění na vlastnosti povrchové vrstvy, únosnost povrchu a změny povrchu v běžném a korozním prostředí.Při řešení budou popsány jevy, které ovlivňují významně tvorbu nového povrchu a jsou významné profunkční vlastnosti povrchu. Na základě výzkumu a jeho analýz budou formulovány restrikce řezných podmínek s ohledem na integritu povrchu a význam jednotlivých prvků integrity povrchu na funkčnost a životnost strojních částí. Budou publikovány poznatky ochováníobráběných vrstev při zatížení v různém prostředí modelujícím skutečný stav strojních zařízení. Poznatky budou významné pro výrobu namáhaných strojních součástí v kritickém prostředí - proudové motory letadel, lopatky turbokompresorů, vrtné tyče,součást i vozidel.
prof. Mádl
(nositel)
2004-2006 GA 106/04/0122 GA ČR: Studium vlastností modelových slitin mědi se sníženým obsahem nízkotavitelných kovů určených pro obrábění
  Současné legislativní předpisy silně omezují obsah olova ve slitinách mědi (v mosazích a bronzech) přicházejících do styku s vodou. Obsah olova v těchto slitinách musí být pod 1 hm. %. Z předcházejících našich prací (Grantový projekt 106/99/1476) vyplynulo, že jedna z možností řešení tohoto problému je náhrada Pb nízkotavitelným netoxickým vizmutem v kombinaci s dalšími legovanými prvky. Experimentální vizmutové mosazi typu CuZn40Bi1,5(P) vykazují podobné mechanické vlastnosti, lisovatelnost, kujnost, korozní vlastnosti a obrobitelnost jako komerční obrobitelné mosazi CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3. V mědích a a mosazích (Zn <33 %),vizmut ale způsobuje značné snížení plastických vlastností a tím znehodnocení těchto materiálů. Z tohoto důvodu si vyžádá případné zavedení nových CuZn40Bi1,5(P) do metalurgické praxe přísná opatření k zabránění proniknutí Bi do Cu a a mosazí a to například z odpadů.
doc. Vrabec
(nositel)
2004-2004 CTU 0418012 ČVUT: Frézování v 5D
  Studenti naší školy berou již za samozřejmé využití výpočetní techniky a CADů při návrhu svých technických prací. Ovšem mnozí si žel neuvědomují, že tyto konstrukce a jejich díly se budou vyrábět a to s využitím výpočetní techniky pro technologickou přípravu výroby a navíc na strojích číslicově řízených. Tyto stroje a zpracování technologie pro ně však vyžadují mnohá specifika a zcela nové komplexnější přístupy ke konstrukci. Jen tak lze využít jejich neuvěřitelné technologické možnosti a to při současném dosažení zadaných ekonomických a kvalitativních parametrů. Náš Ústav chce nabídnout studentům Strojní a Dopravní fakulty a třeba i Fakulty architektury a Stavební fakulty zkušenosti s praktickým použitím CADu, CAMu a obrábění na CNC strojích, které získají přímo při práci s touto technikou na svých individuálních projektech. Proto též byl vypsán nový předmět 2341058 "Technologie obrábění s CAM" a na podporu jeho obsahu by měl sloužit tento grant.
Ing. Hampl
(nositel)
2004-2004 FRVŠ 1971/F1 ČVUT: Zavedení výuky systému GPS do předmětů Ústavu strojírenské technologie
Ing. Chmelík
(nositel)
2004-2004 FRVŠ 1973/F1 MŠMT: Inovace výuky řízení jakosti
prof. Mádl
(spolunositel)
2003-2005 OE 131 EUREKA: Ekologické obrobitelné slitiny mědi se sníženým obsahem olova
  Předmětem řešení bude:Výzkum vlivu chemického složení a tepelného zpracování na obrobitelnost experimentálních slitin, typu CuZnMe Vybrané zkoušky korozní odolnosti experimentálních slitin dle mezinárodních a evropských norem EN 6509, ISO 6957 a EN ISO 196. Výzkum vlivu chemického složení experimentálních slitin typu CuZnMe Stanovení metodiky hodnocení z hlediska utváření třísky, drsnosti obrobeného povrchu a opotřebení nástroje.
prof. Mádl
(spolunositel)
2002-2004 GA 101/02/0202 GA ČR: Terminologie obrábění a montáže
prof. Mádl
(spolunositel)
2001-2003 FD-K/084 MPO: Vývoj nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění
  Vývoj a zavedení do výroby nové nízkoolovnaté obrobitelné mosazi určené pro tváření průtlačným lisováním a kováním. Tyto materiály, vhodné pro třískové obrábění na automatech, budou určeny především pro výrobu součástek domovních instalací pro pitnou vodu.
prof. Mádl
(nositel)
2001-2003 GA 101/01/0956 GA ČR: Základní výzkum progresivních a vysoce přesných technologií
  Navrhovaný projekt je zaměřen na koordinaci a řízení základního výzkumu v oblasti progresivních a vysoce přesných technologií. Progresivní a vysoce přesné technologie (také nano a mikro technologie) jsou nezbytné při současné výrobě součástí strojů, na něž jsou kladeny stále vyšší funkční požadavky, především z hlediska jejich rozměru, tvaru a integrity povrchu. Efektivní výroba vyžaduje dokonalou znalost a porozumění mechanizmu oddělování třísek materiálů při jejich dokončovaní, znalost nedokonalosti poruch, které mohou vznikat na funkčních plochách a mohou tak výrazně ovlivňovat spolehlivost součástí. Uvedený základní výzkum je zaměřen na řešení fyzikální podstaty procesů těchto technologií, na vlastnosti řezných materiálů pro uvedené technologie, n integritu ploch dokončených s vysokou přesnosti a na vybudování databanky podmínek procesů jednotlivých technologií. Při řešení se bude vycházet z konvenčních dokončovacích metod jako je vysoce přesné soustružení, vyvrtávání a broušení.
doc. Vrabec
(nositel)
2001-2001 CTU 300114312 ČVUT: Inovace výuky využití výpočetní techniky ve strojírenské technologii
prof. Mádl
(spolunositel)
2000-2003 GA 104/00/0576 GA ČR: Oxidační stabilita, životnost a biodegradabilita mazacích a řezných olejů
prof. Mádl
(spolunositel)
2000-2002 GA 106/00/1047 GA ČR: Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění
prof. Mádl
(spolunositel)
1999-2004 MSM 212200008 MŠMT: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství
prof. Mádl
(spolunositel)
1999-2001 GA 106/99/1476 GA ČR: Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění
doc. Kvasnička
(nositel)
1998-2003 LA 039 INGO: Aktivity spojené s uspořádáním 27. Mezinárodního kongresu ICOH-TEC 2000 v Praze
prof. Mádl
(spolunositel)
1998-2001 OKCX IC15-CT98-0810 EU: Směrem k ekologické výrobě (ECOFRIM)
doc. Kvasnička
1998-2000 GA 106/98/0476 GA ČR: Kvalitativní hodnocení metod analýzy reziduálních napětí
prof. Mádl
1997-1999 GA 101/97/0649 GA ČR: Monitorování, diagnostika a experimentální analýza procesů přetváření a porušování materiálů a procesů obrábění
prof. Mádl
(spolunositel)
1997-1999 GA 106/97/0677 GA ČR: Studium vlastností modelových hliníkových slitin bez olova určených pro obrábění
Ing. Burešová
(odpovědný pracovník)
1996-2014 CEEPUS MŠMT: CEEPUS
  CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.
doc. Preclík
1996-1998 GA 101/96/0013 GA ČR: Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže
prof. Mádl
1994-1996 GA 101/94/1556 GA ČR: Návrh a realizace nových progresivních experimentálních metod výzkumu nově vyvíjených ekologických řezných kapalin
prof. Mádl
1993-1995 GA 101/93/2425 GA ČR: Výzkum diagnostických metod třískového obrábění založený na vzájemném vztahu silových jevů a opotřebení nástroje


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 02.08.2021, 22:52:55