All teachers

name room phone specialization
Beránek Libor, Ing., Ph.D. B1-127 +420 22435 2612 metrologie
Dvořák Rudolf, doc. Ing., CSc. B1-130 +420 22435 2615 mechanical engineering metrology, quality control, technology of machining
Holešovský František, prof. Dr. Ing. B1-118 +420 22435 2605 manufacturing technology, cutting, grinding
Kellner Tomáš, Ing. B1-117 +420 22435 2604
Kyncl Jiří, Ing. B1-117 +420 22435 2604
Kyncl Martin, Ing. B1-117 +420 22435 2604
Mádl Jan, prof. Ing., CSc. B1-115 +420 22435 2602 theory and methodology of machining, optimization of machining process, technology of machining
Mikeš Petr, Ing., Ph.D. B1-128 +420 22435 2613
Novák Pavel, Ing., Ph.D. B1-125 +420 22435 2609 obrábění
Pelikán Lukáš, Ing. B1-129
Pitrmuc Zdeněk, Ing. B1-116 +420 22435 2603
Podaný Jan, Ing. BcA., Ph.D. B1-121 +420 22435 2608 mechanical engineering metrology, quality control, technology of machining
Rázek Vítězslav, Ing., CSc. B1-114 +420 22435 2601 theory of machining, experimental methods
Skopal Jaroslav, Ing., CSc.
Slaný Michal, Ing. B1-129
Sommer Jiří, Ing. B1-129
Šimota Jan, Ing. B1-113 +420 22435 2617
Štajnochr Lubomír, Ing. G3-134 +420 22435 2731 cutting tools, CNC systems, NC programming
Tomíček Jan, Ing., Ph.D. B1-114 +420 22435 2601 CNC obrábění
Urban Jan, Ing. B1-113 +420 22435 2617
Zeman Pavel, Ing., Ph.D. B1-129 +420 22435 2614 teorie obrábění, experimentální metody


Generated time: 06.07.2020, 19:56:11